Privacybeleid

Hoe waarborgen wij privacy

De Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Het verwerken van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van onze Privacy policy vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoongegevens klanten & leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over opdrachten en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoeren of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen uit te voeren of uitgegeven opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters en Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adres, Postcode, Woonplaats;
 • Bank, IBAN nummer en tenaamstelling;
 • Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer.

Uw persoonsgegevens worden door de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters en Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres, Postcode, Woonplaats;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat u bent aangemeld.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs, sponsoren, vrienden van de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van donateurs, sponsoren, vrienden van de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht en/of geïnteresseerden worden door de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte van visitekaartje, donatie, sponsoring, aanmelding en/of koppeling op LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram en andere social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters en Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, Postcode, Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bank, IBAN nummer, tenaamstelling.

Uw persoonsgegevens worden door de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als donateur, sponsor, vriend van de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de dienstverleningsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De dienstverleningsovereenkomst
 • Verplichtingen ten aanzien van subsidieverstrekkers.

Voor de bovenstaande doelstelling kan de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters en Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres, Postcode, Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Financiële gegevens;
 • Actueel CV;
 • Kopie ID-kaart of paspoort;
 • BSN-nummer;
 • Bank, IBAN nummer, tenaamstelling.

Uw persoonsgegevens worden door de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men een dienst verleent en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van overige persoonsgegevens

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo verstrekken wij persoonsgegevens aan een derde partij voor:

 • Het berekenen van de contributie aan de muziekbonden;
 • Het berekenen van de bijdrage aan Buma/Stemra;
 • Het berekenen van de subsidie van de gemeente Maastricht;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Tijdens het bezoek aan deze website brengt uw browser de volgende soorten gegevens over, die bij ons worden opgeslagen:

 • het type browser,
 • het IP-adres van de computer,
 • de serveraanvragen (bijv. opgevraagde pagina’s) met inbegrip van het tijdstip en plaats.

Deze gegevens zijn technisch vereist, om de opgevraagde pagina’s van deze website goed weer te geven. Daarnaast kunnen ze zo nodig worden gebruikt om een veilig beheer van deze website te handhaven. De referrer-URL wordt in anonieme vorm gebruikt voor statistieken.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen, die gevestigd zijn buiten de EU. Ook slaan wij geen persoonsgegevens op bij partijen, die buiten Europa zijn gevestigd; de z.g. opslag van gegevens in de cloud.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze mensen (vrijwilligers) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht

Bredestraat 19

6211 HA

Maastricht

info@stervanmaastricht.nl

+31 6 27827997

Zien wij jou snel een keer bij onze repetitie?